GDPR

Úvod GDPR

Ochrana osobných údajov v Bangoboom.sk - informácie pre zákazníkov

Na základe Nariadenia EÚ 2016/679 (ďalej len GDPR) vám oznamujeme informácie o spracovaní osobných údajov zákazníkov, ku ktorému dochádza v súvislosti s našou obchodnou činnosťou.

1. Kontaktné údaje

Správcom osobných údajov je 

 

Peter Bulík

Bangoboom

Olichov 10

Olichov 

951 87 Kontaktné údaje pre ochranu osobných údajov sú: bangoboom@gmail.com

2. Tabuľka spracovanie osobných údajov

Názov spracovaniaÚčel spracovaniaKategórie osobných údajovPrávny titulDoba uloženiaĎalší príjemcovia
Spracovanie údajov pre objednávku Zaistenie dodania tovaru Kontaktné a fakturačné údaje Príprava a plnenie zmluvy Do ukončenia reklamačnej lehoty - 2 roky Prepravné služby
Vytvorenie faktúry a jej archivácia Zákonná evidencia Kontaktné a fakturačné údaje Právna povinnosť zo zákona o DPH 10 rokov Potenciálne kontrola z FU, ČOI a Polícia SR
Zasielanie obchodných oznámení zákazníkom Zasielanie informácií zákazníkom E-mailová adresa Oprávnený záujem Do podanie námietky - kliknutie na "Nezasielať" nie sú
Zasielanie obchodných oznámení zaregistrovaným záujemcom Zasielanie informácií záujemcom E-mailová adresa Oprávnený súhlas Do odvolania súhlasu nie sú
Zákaznícka súťaž na Facebooku Marketingové akcie pre zákazníkov Názov profilu na Facebooku, kontaktné údaje pre zaslanie výhry Oprávnený záujem Do podanie námietky nie sú
Odovzdávanie údajov firme Heureka pre službu "Overené zákazníkmi" Vyhodnocovanie kvality e-shopu Číslo objednávky, e-mailová adresa Oprávnený záujem Do podanie námietky Heureka
Odovzdávanie údajov o prezeraní stránok Vyhodnocovanie kvality e-shopu IP adresa, navštívené stránky Oprávnený záujem Do podanie námietky Google (Analytics, AdWords)
Vernostný program (zákaznícke karty) Poskytovanie zľavy stálym zákazníkom Kontaktné údaje, údaje o nákupoch Príprava a plnenie zmluvy Počas doby platnosti zmluvy nie sú
Výkup použitého tovaru Zaistenie bazárového predaja Kontaktné údaje a číslo občianskeho preukazu (zo zákona) Príprava a plnenie zmluvy Počas doby platnosti zmluvy nie sú
Vybavovanie otázok zákazníkov Vybavenie ľubovoľnej otázky k objednávke E-mailová adresa Príprava a plnenie zmluvy Po dobu vybavovania objednávky či reklamácie nie sú
Odovzdávanie e-mailu platobným bránam Technické zabezpečenie platby objednávky E-mail, číslo objednávky Príprava a plnenie zmluvy jednorazové odovzdanie GoPay, Magnus
Získavanie údajov z dotazníkov na internete Zvyšovanie kvality predaja Odpovede na otázky v dotazníku Oprávnený záujem Do podanie námietky Google
Nahrávanie spôsobu prechádzanie stránok zákazníkmi Zvyšovanie kvality e-shopu IP adresa, videozáznam prechádzania stránok Oprávnený záujem Do podanie námietky Smartlook

3. Vysvetlenie k tabuľke a spracovaniu

Právne tituly - sú zákonné odôvodnenia spracovania a sú definované v nariadení GDPR, článkoch 6 a 9.

Doba uloženia - znamená, po akú dobu sme oprávnení alebo povinní vaše údaje spracovávať a mať ich uložené.

Ďalšie príjemcovi - tu uvádzame, akým ďalším príjemcom údaje odovzdávame. Pokiaľ je uvedené "Nie sú", potom to znamená, že ich nikomu neposkytujeme.

Nemáme v úmysle vaše osobné údaje predávať mimo EÚ alebo nejakej medzinárodnej organizácii.

V prípadoch, keď je spracovanie založené na právnom titule "Uzatvorenie alebo plnenie zmluvy", potrebujeme vaše osobné údaje pre uzavretie zmluvy a jej následné plnenie, bez nich nie je možné zmluvu uzavrieť.

V prípadoch, keď je spracovanie založené na právnom titule "Právna povinnosť", potrebujeme vaše osobné údaje spracovávať na základe zákonných požiadaviek na dobu stanovenú daným zákonom a po túto dobu toto spracovanie nesmieme obmedziť ani vymazať.

Vaše osobné údaje budeme spracovávať len na účely uvedené v tabuľke.

Osobné údaje získavame priamo od vás, nezískavame ich z iných zdrojov.

4. Popis práv dotknutých osôb

Ako subjekt údajov (fyzická osoba, o ktorej sa údaje spracúvajú) máte k vašim osobným údajom tieto práva:

PrávoUpresnenie
Požadovať výpis Jedná sa o výpis údajov, ktoré o vás vedieme, tzv. Právo na prístup.

Výpis vykonáme vo formáte podľa našich možností. Nemáte právo požadovať výpis vo vami stanovenom formáte.

Zákazníci e-shopu majú prístup k zadaným osobným údajom na stránkach Môj účet a objednávky.
Požadovať opravu Pokiaľ zistíte, že o vás vedieme nepresné, zastaralé alebo neúplné údaje, požiadajte o ich opravu, alebo doplnenie.
Požadovať vymazanie Výmazanie musíme vykonať v prípadoch, kedy by sme mali uložené osobné údaje po stanovenej dobe uloženia alebo nemali platný právny titul.

Výmazanie nesmieme zo zákona vykonať v prípadoch, keď je spracovanie vykonávané z titulu Plnenie zmluvy alebo Právnej povinnosti.
Požadovať obmedzenia spracovania Toto sa týka spracovania z titulu oprávneného záujmu.

K obmedzeniu spracovania dôjde v prípade podania námietky a obmedzenie bude trvať po dobu posudzovania námietky.
Podať námietku proti spracovaniu Podať námietku možno v prípadoch, keď je spracovanie vykonávané z titulu oprávneného záujmu.

Námietka proti zasielaniu obchodných oznámení bude vždy uznaná.
Odvolať súhlas so spracovaním To je možné v prípadoch, keď je spracovanie vykonávané na základe súhlasu. Ak ste na spracovanie poskytli súhlas a odvoláte ho, bude spracovanie ukončené.
Požadovať výpis v prenosnom formáte Výpis v prenosnom formáte môžete požadovať iba v prípadoch spracovania založených na právnych tituloch - plnenia zmluvy a súhlasu.

5. Spôsob výkonu práv

Pre zákazníkov e-shopu:

Ak budete chcieť uplatniť niektoré z týchto práv:

Výpis, opravu a výpis v prenosnom formáte môžete vykonať na stránkach Môj účet a Objednávky.

Právo na podanie námietky proti spracovaniu sa týka tých spracovaní, ktoré sú realizované v oprávnenom záujme. V našom prípade sa jedná len o zasielanie obchodných informácií e-mailom. Toto právo môžete uplatniť kliknutí na "Tlačidlo Nezasielať", ktoré je uvedené v pätičke každého e-mailu a zasielanie bude okamžite ukončené.

Odvolať súhlas môžete v prípade zasielania obchodných oznámení pomocou odvolania súhlasu vo vašom profile.

Pre zákazníkov v predajniach:

Ak budete chcieť uplatniť niektoré z týchto práv, môžete si podať žiadosť týmto spôsobom:

V predajni bude overená vaša totožnosť podľa občianskeho preukazu a bude s vami spísaná žiadosť a oznámený termín vybavenia. Bez overenia totožnosti nie je možné žiadosť prijať.

K dátumu vybavenie vám tu bude po opätovnom overení totožnosti odovzdané písomné Vyrozumenie o výsledku žiadosti a súvisiace materiály.

Úkony spojené s výkonom práv dotknutých osôb sú bezplatné. Za požiadavku na viac ako jednu kópiu sme však oprávnení účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

Ak sú však žiadosti uznané ako zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä preto, že sa opakujú, potom môžeme:

  • uložiť primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady.
  • žiadosti nevyhovieť.


Ak chcete podať žiadosť elektronicky:
 

  • zašlite ju e-mailom na adresu podpora@popstore.sk s platným elektronickým podpisom, bez tohto potvrdenia totožnosti nemôže byť uznaná.


Uveďte do nej:
 

  • Identifikačné údaje - meno, priezvisko, dátum narodenia
  • O výkon akého práva žiadate - pozri Popis práv dotknutých osôb
  • Upresnenie žiadosti - napr. v prípade opravy uveďte správne údaje
  • Telefón - pre prípadné upresnenie a dohodnutie na ďalšom postupe


V prípade, že vzniknú pochybnosti o vašej totožnosti, sme oprávnení vás požiadať o poskytnutie dodatočných informácií pre potvrdenie totožnosti.

Copyright 2017 - 2023 © BangoBoom